ЕМИНЕНТ 125 МЕ

Aктивна материја: Tetraconazole/тетраконазол … 125 g/L

EMINENT 125 ME, е високо ефикасен системичен фунгицид со превентивно, куративно и ерадикативно дејство со широк спектар на дејство при сузбивање на болести предизвикани од фитопатогени габи кај житни култури, коскести и јаболчести овошни видови,винова лоза, градинарски култури, украсни, декоративни и шумски растенија.

НАСАДИ
пченица и јачмен; шеќерна репка; винова лоза, јаболко, круша, праска;диња, лубеница, краставица, тиквички, артичока; пиперка и домат. УКРАСНИ КУЛТУРИ и ЦВЕЌЕ (во стакленици, расадници и отворено поле) Шумски растенија.