Еmendo F

Активни материи:
Valifenalate/Валифеналат ….. 60 g/kg
+ Folpet/Фолпет ………………… 480 g/kg (CAS br.: 133-07-3)
sистемичен и контaктен фунгицид за сузбивање на патогениот причинител на пламеница на винова лоза (Plasmopara viticola).
НАСАДИ
Винова лоза

Description