Arrat®

Системичен (транслокационен) хербицид наменет за сузбивање на најважните едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели кај пченица и јачмен.

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
500 g/kg dikamba
250 g/kg tritosulfuron
Селективен, транслокационен хербицид наменет
за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни
широколисни плевели
НАСАДИ Пченка (меркантилна и силажна), пченица и јачмен

Description

Description

Преглед на бенефити
Предности од примена на хербицидот Arrat®:
Исклучително широк спектар на делување
Ниска доза на примена
Брзо почетно делување – првите симптоми се видливо по 24-72 часа
Два различни меѓусебно синхронизирани механизми на делување