Avalon

Активна материја:
Pyrimethanil 400 g/L
Системиче фунгицид со превентивно и куративно дејство, кој се користи за сузбивање на чадлива краставост кај јаболчесто овошје и причинителот на сиво гниење на виновата лоза и јагода.

НАСАДИ
Јаболчесто овошје, бинова ллоза и јагода.

Description

Description

Avalon-1L-2023-MAK