AXIDOR ®

Активни материи:
Propamocarb hydrochloride (Пропамокарб-хидрохлорид) 400 g/L
+ Cymoxanil (Цимоксанил) 50 g/L.
АXIDOR е системичен и локално системичен фунгицид кој се користи во програмите за комплексна и целосна заштита за сузбивање на болести предизвикани од фитопатогени габи од класата Oomycetes (пламеници) кај компир и домат.
НАСАДИ
компир и домат.