Basagran® SL

Селективен, контактен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели кај поголем број различни посеви.

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
480g/l bentazon
Селективен, контактен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во повеќе насади.

НАСАДИ
Соја, компир, ориз, пченица, јачмен, рж, пченка,грашак, грав, заснована луцерка

Description

Description

Преглед на бенефити
Предности од примената на хербицидот Basagran®:
Брзо и сигурно делување на сите темератури
Не остава резидуи
Примена кај голем број култури