Bellis®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:

252 g/kg boskalid

128 g/kg piraklostrobin

Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување

НАСАДИ

Јаболка и круша