Cantus®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
500 g/kg boskalid
Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување.

НАСАДИ

Винова лоза