Corello duo

Активна материја
florasulam 14,2 g/kg + piroksulam 70,8 g/kg + Clokvintocet 70,8 g.kg

Хербицид со широк спектар на контрола на сите важни теснолисни и широколисни плевели.

НАСАДИ
ПЧЕНИЦА