Delan® Pro

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
125 g/l ditianon
561 g/l kalijum fosfit

Фунгицид кој се одликува со силно превентивно и системично делување против чадлива краставост кај
јаболко и круша, и пламеница на винова лоза.

НАСАДИ

Јаболчесто овошје (јаболко и круша) и винова лоза