Faban®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
250 g/l pirimetanil
250 g/l ditianon

Локал-системичен и контактен фунгицид со протективно и куративно делување
НАСАДИ

Јаболко