Fitofop

Активна материја quizalofop-P-ethyl 50g/l
Fitofop е хербицид кој се користи за сузбивање на плевели во ozima маслодајна репка, шеќерна репка, сончоглед, домат, соја компир.

НАСАДИ
ozima маслодајна репка, шеќерна репка, сончоглед, домат, соја компир.

Description