FLAME

Активна материја: Tribenuron methyl – Tрибенурон метил…500 g/kg FLAME е селективен хербицид со акропетално транслокациско делување, кој се применува после никнување (post-emergence хербицид) со фолијарна апликација, се користи за сузбивање на широколисни плевели, кај пролетни и озимни житарици: пченица, тритикале, овес, јачмен и‘рж.

НАСАДИ
пролетни и озимни житарици: пченица, тритикале, овес, јачмен и‘рж.