Frontier ® X2

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
720 g/l dimetenamid-p
Системичен земјишен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели

НАСАДИ
Шекерна репа, пченка, соја, сончоглед, компир, Тутун