Hidrol 50 5/1 L

– хумификација со што се зголемува плодноста на почвата

– зголемување на полскиот воден капацитет

– расворливост со која се ослободуваат макро и микро елементи

– деградација на протеински асимилативни единци

– транспорт и отстранување на недостатоци на елементи

– активација на кореновиот систем и прoпустливост на кореновите мембрани