MUSTANG

Активна материја 
Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 450 g/l
Вистинско решение за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни плевели во во житарици и пченка.

НАСАДИ
Пченица, јачмен, пченка.