OXALIS®

Содржина на активна материја:
Glyphosate 360 g/L (480 g/L Glyphosate isopropilamine salt)

СИСТЕМИЧЕН ТОТАЛЕН хербицид за целосно сузбивање на надземните и подземните органи на едногодишните и повеќегодишните теснолисни и широколисни плевели

Description

Description

Oxalis