Priaxor®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:

75 g/l xemium
150 g/l pyraklostrobin
Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување

НАСАДИ

Зимски и пролетен јачмен
Пченица (зимска, пролетна, дурум и спелта), ‘Рж, Тритикале