PROMAN

A.m.:metobromuron (500 g/l)
Proman е селективен почвен хербицид, наменет за сузбивање на едногодишни широколиснми плевели и теснолисни плевели во копмир во доза од 4 l/ha.

НАСАДИ
компир

Description