Pulsar® Plus

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
25 g/l imazamoks
Хербицидот Pulsar Plus се применува во сончоглед кој е отпорен на имидазолинони, Clearfild Plus

НАСАДИ
Clearfield® Plus сончогледи (CLP хибриди)