Pulsar® 40

Pulsar® 40 SL е селективен системичен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни и класести плевели како во млада луцерка , соја, грав, грашок и NS RIMI-хибриди на сончоглед (хибрид толерантен спрема хербицидите од групата imidazolinoni-Clearfield), сорти ориз отпорни на имидазолини.

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
40 g/l imazamoks

Системичен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели.
Pulsar 40 ги сузбива изникнатите широколисни и теснолисни плевели и преку почвата во фаза на ртење.

НАСАДi
Cончоглед соја, луцерка, грав, грашок

Description

Description

Преглед на бенефити
Предност од примената на хербицидот Pulsar® 40 SL:
Целосна контрола на широколисниот и тревниот плевел и тоа само со еден третман
Селективен во примената