Regalis® WG

Regalis® e препарат за регулирање на растот на изданоците на јаболката.

Description

Description

Преглед на бенефити
Предности од примената на регулаторот на раст Regalis®
За регулирање на растот на на изданоците на јаболката:
Подобра осветленост на круната
Подобра обоеност на плодот
Подобро нанесување на препаратот за заштита на растенијата
Голема заштеда при кроење
Намалена појава на болести при складирање на плодовите