Revycare®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
100 g/l mefentrifluconasole
100 g/l pyraklostrobin
Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување

НАСАДИ

Пченица (зимска, пролетна, дурум и спелта) Зимски и пролетен јачмен, Тритикале, ‘Рж