Sercadis®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
300 g/l Xemium ®
Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување. Запира делба на спори и развој на инфекција. Активната материја на Sercadis најбрзо и најефикасно стигнува до целта во однос на други
SDHI фунгициди. Инхибитор е на сукцинат дехидрогеназа.

НАСАДИ
Јаболка, круша и винова лоза