Talendo

Активнa материја
200g/l proquinazid

Одличен во борбата со пепелница на винова лоза.
НАСАДИ

Винова лоза