TALISMAN

Nicosulfuron 40 g/l

Talisman е системичен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни теснолисни плевели и некои едногодишни широколисни плевели во силана и меркантилна пченка.

НАСАДИ
Пченка

Description

Description

Talisman-1l-MAK-2023