TWINGO

Aктивни материи: Cymoxanil/ Цимоксанил …. 40 g/kg
Folpet/Фолпет ………………….. 334 g/kg

фунгицид во форма на водорастворливи гранули (WG) што се користи за сузбивање пламеница (Plasmopara viticola) на винова лоза.
НАСАДИ
винова лоза