VACCIPLANT

VACCIPLANT е превентивен биофунгицид за сузбивање на голем број фитопатогени габи се одликува со специфичен механизам на дејство, преку стимулација на одбранбените механизми на растението домаќин, делува како фунгицид и бактерицид. Делува со зголемување на отпорноста на растенијата при сузбивањето на бактериската пламеница, пепелница, сиво гниење, краставост, пламеница со што ги намалува штетите кај земјоделските култури.